തങ്ങള്‍ സ്മാരക സ്റ്റാമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി പുറത്തിറക്കുന്നു

The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh releasing a postage stamp in commemoration of Janab Syed Mohammed Ali Shihab Thangal, in New Delhi on August 02, 2010.
The Minister of State for Railways, Shri E. Ahamed and the Minister of State for Communications and Information Technology, Shri Sachin Pilot are also seen.
No comments:

Post a Comment

ഈ സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുക