പാണക്കാട്ടെ ചികിത്സാ പെരുമ

3 comments:

Anonymous said...

There was a possibility of a Super Speciality Hospital.

Anonymous said...

Then why did he go to US for treatment :-)

Hamsa Malappuram said...

good tnx basheer pookkottur

Post a Comment

ഈ സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ധേശങ്ങളും ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുക